Zet het Land van Maas en Waal op de kaart


Het land van Maas en Waal is een prachtig gebied gelegen tussen de Waal, de Maas, het MaasWaal Kanaal en het Kanaal van Sint Andries. Overal is hier de vormende hand van de grote rivieren merkbaar: niet alleen in het reliëf van het landschap en de bodemgesteldheid, maar bijvoorbeeld ook in de manier waarop de mens het gebied heeft ingericht om er te wonen en te werken. Dit gebied is rijk aan cultuur en de geschiedenis en uitstekend bereikbaar en te bezoeken. Het behoort tot het oudste cultuurlandschap van Nederland. 

De Maas en Waal CultuurExpress spant zich al jaren in om aandacht te vragen voor de cultuurhistorie en het erfgoed van deze streek. Wij willen daarbij ook fungeren als denktank en de oren en ogen van ons erfgoed. met het oog op de a.s. gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben wij een Manifest opgesteld dat wij een aan groot aantal erfgoedinstellingen hebben voorgelegd met het verzoek de inhoud van het manifest te onderschrijven. Verspreid over Maas en Waal hebben 23 erfgoedinstellingen het manifest ondertekend. 

Dit manifest "Zet het land van Maas en Waal op de kaart: 7 thema's voor het verkiezingsprogramma 2018-2011' bieden wij u hierbij aan. Wij hopen en verwachten dat u aan de in het manifest genoemde onderwerpen bij het vaststellen van de verkiezingsprogramma's aandacht zult geven.

Wij zijn ervan overtuigd dat het Maas en Waalse erfgoed ook belangrijk voor u is. Natuurlijk zijn wij bereid aanvullende informatie te verschaffen. 

 

MANIFEST: 'Zet het land van Maas en Waal op de kaart, zeven punten voor het verkiezingsprogramma 2018-2022'

De ondertekenaars van dit manifest vragen de politieke partijen in de gemeenteraden, de gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders van West Maas en Waal, Druten, Beuningen en Wijchen extra aandacht te besteden aan de cultuurhistorie en het cultureel erfgoed van het Land van Maas en Waal. 

Volgens het gezegd 'samenwerking en afstemming maken een groter en sterker geheel dan de som der delen' willen de ondertekenaars dat cultuurhistorie en cultureel erfgoed nu en in de toekomst extra aandacht ontvangen van de politieke partijen en de gemeenteraden. 

In maart 2018 worden de gemeenteraden gekozen. In de politieke verkiezingsprogramma's die in 2018-2022 zal, naar wij hopen en verwachten, aan de hierna genoemde onderwerpen aandacht gegeven worden. De dan gekozen gemeenteraden dragen in hun colleges van burgemeester en wethouders vervolgens op bij het voorbereiden en vaststellen van het gemeentelijke beleid met de hierna genoemde punten rekening te houden. 

1. Het gemeentelijk erfgoed is belangrijk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. 

Het pand waar uw vader werkte, het vertrouwde dorpsgezicht, de beeldbepalende kerk, de school. Het zijn de bakens die ons vertellen dat we thuis zijn. Mensen ontlenen een belangrijk gevoel van identiteit aan het verleden. Onze tradities, gewoonten en gebruiken zijn daarbij samen met archeologie en het erfgoed in archieven en musea van grote waarde. Zij horen bij ons leven. Bovendien is het cultureel erfgoed de trost van de inwoners. 

2. Het cultureel erfgoed vergroot de levendigheid van de dorpen en is belangrijk voor de lokale economie. 

Een mooie omgeving nodigt uit tot bezoek aan winkelgebieden, horeca, musea, bezoekerscentra en natuurgebieden. Hierin investeren draagt bij aan een duurzame en lokale economie. Ook industrieel erfgoed oefent een grote aantrekkingskracht uit. Restauratie en herbestemming van historische gebouwen en kerkgebouwen, die hun functie hebben verloren, zijn gewilde plaatsen voor nieuwe activiteiten en leveren ook nieuwe werkgelegenheid op. Een gericht beleid op een mooi centrum van de dorpskern en de mooie natuurlijke omgeving zorgt voor meer recreatie, toerisme en nieuwe banen. 

3. Het gezamenlijk op de kaart zetten van het land van maas en waal bevorderd de bekendheid en herkenbaarheid van onze regio. 

Het land van Maas en Waal is een geografisch compact gebied. Meer samenwerking van de verschillende beleidsbepalende instanties (overheden en regionale instellingen) met uitvoerende organisaties is gewenst. Het leidt tot vergroting en verbetering van de onderlinge relaties en tot afstemming en samenhang bij de uitvoering van het vastgestelde beleid. Bundeling van krachten is daarbij essentieel. Een goede samenwerking tussen burgers, bedrijfsleven en overheden zorgt voor draagvlak en vergroot het succes van projecten. 

4. Cultuurhistorische en erfgoedinstellingen dragen bij aan een goed woon- en leefklimaat en onderstrepen de aantrekkelijkheid van dit gebied voor de eigen inwoners, leerlingen, studenten, bezoekers en toeristen. 

Het Land van Maas en Waal kent een groot aantal cultuurhistorische en erfgoedinstellingen. Elk van hen draagt op een eigen passende wijze bij aan het bevorderen van de aantrekkelijkheid van ons gebied. Ook voor hen geldt dat samenwerking, afstemming en het zoeken naar samenhang in hun prestaties, acties en evenementen noodzakelijk is. Dat zal hun bestaan ten goede komen. 

5. Betrek burgers en erfgoedinstellingen meer bij het gemeentelijk beleid bij het beheren, behouden en promoten van waardevolle historisch-geografische elementen. 

In het Land van Maas en Waal voelen de burgers en erfgoedinstellingen zich nauw betrokken bij hun leefomgeving. Projecten rondom cultureel erfgoed kunnen vaak rekenen op grote publieke belangstelling.
Deze elementen, zoals historische boerderijen, dijkmagazijnen, kastelen, kerken, uitwateringssluizen, vluchtheuvels, terpen, forten, molens, steenfabrieken, eendenkooien, veerhuizen, schutsluizen, kloosters, zijn in belangrijke mate gevormd door het landschap en de bodemgesteldheid en verdienen hierdoor maximale aandacht. 
De cultuurhistorische en archeologische waardenkaart en de grote kennis en ruime ervaring van de erfgoedinstellingen kunnen daarbij behulpzaam zijn. Betrek daarom burgers en ondertekenaars van dit manifest zo vroeg en zo veel mogelijk bij het opstellen van dit beleid. 

6. Het is belangrijk dat leerlingen op jonge leeftijd ontdekken dat geschiedenis zich niet afspeelt in leerboeken maar het verleden ook tastbaar in de eigen omgeving te vinden is. 

Ondersteun het maken en aanbieden van lesprogramma's voor het onderwijs. Deze programma's kunnen zo ontwikkeld worden dat zij lesstofvervangend of -aanvullend zijn. Dit educatieve product sluit ook aan bij de kerndoelen van ons onderwijs. Erfgoed verbindt leerlingen met hun omgeving en hun achtergrond en ontwikkelt hun identiteitsbesef. 

7. Laat erfgoed meer doorklinken in de gemeentelijke communicatie en maak gebruik van 'Het grote verhaal van Land van Maas en Waal' en ondersteun erfgoededucatie. 

Cultuurhistorie en erfgoed geven het Land van Maas en Waal een waardevol en onderscheidend verhaal, waarin de ontstaansgeschiedenis en de bodemgesteldheid vorm heeft gegeven aan deze regio zoals die nu is. Verhalen doen het goed in de media. 
Geef daarom deze historische en authentieke verhalen een actieve plaats in de gemeentelijke communicatie: websites, publicaties, beleidsnotities, promotie en bewegwijzering.

Dit manifest is tot stand gekomen op voorstel van de Maas&Wal CultuurExpress. 

De ondertekenaars:

1. Dijkmagazijn Beuningen, William van den Akker,
2. 
Batenburgs Erfgoed, Mary de Vries
3. Heemkunde Vereniging Leeuwen, Ton van Kruijsbergen, 
4. Werkgroep Historie Worsum, Harrie Joosten, 
5. Ondernemers Maas en Waal, Caroline Verhees-Schreerder
6. Erfgoed Platvorm gemeente Heumen, Harry Joosten, 
7. Ruïne Theater Batenburg, Peter de Haan, 
8. Stichting Tremele, Dreumel, Jos van Koolwijk,
9. Accordeonmuseum, Malden, H. Kuik,
10. Stichting Maasheggen, Balgoy, Hans Dingemanse, 
11. Ateliermuseum Jac Maris, Heumen, Leo Ewals,
12. Museum Kasteel Wijchen, Rylana Seelen, 
13. Bezoekerscentrum de Grote Rivieren, Heerewaarden, Anke van der Zwan;
14. Stichting Historie Wamel, Antoon Janssen,
15. Erfgoedstudiehuis Land van de Heerlijkheden, Wijchen, Wim Kattenberg, 
16. Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas, Ben van Dijk, 
17. Stichting Baet en Borgh. Museum Stoomgemaal de Tuut, G. van Oers, 
18. Stichting Het Batenburgs Erfgoed, Batenburg, Janus Kolen, 
19. Gelders Landschapen Kasteelen, Kasteel Hernen, T. Klinkert, 
20. Museum Tweestromenland, Beneden-Leeuwen, E.v.d.Wolf,
21. Stichting ter Bevordering van het Historisch Besef gemeente Beuningen, Hennie Sibon,
22. Museum Buurderij de Lage Hof, Overasselt, Riet Dinissen,
23. Historische Vereniging Tweestromenland, Wijchen, Sjef Daverveld,

7 november 2017.