Jaarverslag 2017 Maas&Waal CultuurExpress


Doelstelling werkgroep

De leden van de werkgroep willen fungeren als de denktank en de oren en ogen van het erfgoed in het Land van Maas en Waal. De werkgroep doet suggesties en draagt ideeën aan ter bescherming en het behoud van het erfgoed in deze streek.

Tenminste vier keer per jaar komt de werkgroep bijeen om de stand van zaken en de actuele situatie met elkaar te bespreken. Desgewenst wordt dan actie ondernomen.

Terugblik op de activiteiten van 2017.

Gesprekken met Ondernemend Maas en Waal.
In 2017 is het overleg met Ondernemend Maas en Waal (OMW), als uitvloeisel van de inspiratiedag van december 2016, voortgezet. Het gezamenlijk promoten van Maas en Waal als één toeristische regio is opgepakt. Door concrete samenwerkingsprojecten kan deze regio zichzelf beter op de kaart zetten. In gesprekken met de streekcoördinator OMW is hun project “Profilering van het Land van Maas en Waal” besproken. Als thema is gekozen: Maas en Waal, Land van Genieten; Land van ontdekken, Land van ondernemen en Land van cultuur.

 Overleg met de Historische Vereniging Tweestromenland
In het vroege voorjaar is met het bestuur van de Historische Vereniging Tweestromenland gesproken. Vooral de onderlinge communicatie tussen de verschillende werkgroepen vraagt meer aandacht.

Het Grote Verhaal van het Land van Maas en Waal.
In het voorjaar hebben acht erfgoedinstellingen in de streek zichzelf de vraag gesteld op welke wijze het historische verhaal van deze regio het best geschreven kan worden, op een manier dat nagenoeg iedereen zich erin kan vinden. De basis van dit “Grote verhaal van het Land van Maas en Waal” moet gevonden worden in het ontstaan van het landschap in de rivierendelta van Nederland.

 Een kleine stuurgroep (Dijkmagazijn Beuningen, Maas en Waal CultuurExpress, Erfgoed Studiehuis Land van de Heerlijkheden, Museum Kasteel Wijchen, Ondernemend Maas en Waal, Erfgoed Gelderland) heeft de taak van het schrijven van dit verhaal op zich genomen. De stuurgroep wordt daarbij intensief ondersteund en begeleid door Erfgoed Gelderland.

Het projectplan “De geschiedenis van het Land van Maas en Waal in 50 vensters” is vastgesteld. Aan verschillende gemeenten in de regio, aan de provincie Gelderland en passende fondsen zijn verzocht om in de kosten bij te dragen. In 2018 zal het project verder worden uitgewerkt waarbij lokale schrijvers worden uitgenodigd om mee te doen.

Studiemiddag.
In de lente is een studiemiddag georganiseerd op Museum Kasteel Hernen. De gespreksonderwerpen waren: “Het Grote verhaal van Maas en Waal (de Canon)”, het gebruik van de sociale media en de omschakeling van een statisch museum naar een dynamisch museum.

Manifest “Zet het Land van Maas en Waal op de kaart, zeven punten voor het verkiezingsprogramma 2018-2022”.

Tijdens een bijeenkomst van het Erfgoed Studiehuis heeft de Maas en Waal CultuurExpress aangeboden om een manifest te schrijven waarin aan de politieke partijen in de gemeenteraden van de 6 regiogemeenten meer aandacht wordt gevraagd voor de cultuurhistorie en het erfgoed van onze streek. Dit manifest is door 23 Maas en Waalse erfgoedinstellingen ondertekend. De 7 aandachtspunten zijn:

1. Erfgoed is belangrijk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat;

2. Het cultureel erfgoed verhoogt de levendigheid van de dorpen en is belangrijk voor de lokale economie;

3. Het gezamenlijk op de kaart zetten van het Land van Maas en Waal bevordert de bekendheid en herkenbaarheid van onze regio;

4. Cultuurhistorische en erfgoedinstellingen dragen bij aan een goed woon- en leefklimaat en onderstrepen de aantrekkelijkheid van dit gebied voor de eigen inwoners, leerlingen, studenten, bezoekers en toeristen;

5. Betrek de burgers en erfgoedinstellingen bij het gemeentelijke beleid bij het beheren, behouden en promoten van waardevolle historisch-geografische elementen;

6. Het is belangrijk dat leerlingen op jonge leeftijd ontdekken dat geschiedenis zich niet afspeelt in leerboeken maar dat het verleden ook tastbaar in de eigen omgeving te vinden is; 7. Laat erfgoed doorklinken in de gemeentelijke communicatie en maak gebruik van “Het grote verhaal van Maas en Waal”en ondersteun erfgoededucatie.

Het Manifest is begin november aan alle politieke partijen en gemeenteraden verstuurd. Hopelijk heeft het resultaat.

Website www.cultuurexpress.nl.
De website van de CultuurExpress voorziet in een behoefte: een overzichtelijk platform voor alle kunst- en cultuurinstellingen. Deze interactieve website is voor alle erfgoedinstellingen in Maas en Waal beschikbaar. Eind 2017 is na enig zoekwerk een nieuwe webmaster gevonden: Tess Verhees. Tess is altijd bereid vragen te beantwoorden. Zij is te bereiken via  tess.verhees@cultuurexpress.nl of info@cultuurexpress.nl.

Geplande activiteiten voor 2018

Het Grote Verhaal van Maas en Waal.
De stuurgroep zal deze Maas en Waalse canon dit jaar digitaal uitbrengen zodra de benodigde financiën geworven zijn. Lokale auteurs zullen gevraagd worden over de meeste interessante onderwerpen uit de geschiedenis van onze streek teksten te schrijven, per dorp, die vervolgens digitaal door iedereen geraadpleegd kunnen worden.

De website www.cultuurexpress.nl.
De erfgoedinstellingen zullen begin 2018 worden opgeroepen om meer gebruik te maken van de interactieve website. Door gezamenlijk alle activiteiten en nieuws op deze website te plaatsen wordt deze website het centrale infopunt voor cultuur en erfgoedactiviteiten en nieuws in het Land van Maas en Waal.

Samenwerken.
Ook in 2018 streven wij naar meer samenwerking tussen de gemeenten, bedrijfsleven (OMW) en de cultuur en erfgoedinstellingen. Inhoudelijke samenhang en afstemming zullen zeker een win-win situatie opleveren. Positieve reacties hebben ons al bereikt. Bij een aantal musea zijn gesprekken over samenwerking en afstemming al gestart. Wij zetten onze inspanningen hiervoor door.

Wensen voor 2018

Meer aandacht voor erfgoed.
We hopen en verwachten dat het Manifest resultaten laat zien bij de vaststelling van het nieuwe beleid van de nieuwe gemeenteraden. Nu de gemeenten het financieel wat ruimer hebben, denken wij dat de aantrekkelijkheid van onze regio en de inspanningen van de cultuur- en erfgoedinstellingen ook meer en meer financiële aandacht mogen ontvangen.

www.cultuurexpress.nl.
We gaan ervan uit dat onze website www.cultuurexpress.nl bij nog meer erfgoedinstellingen en Maas en Walers gebruikt en geraadpleegd zal worden.

Verschijnen van het Grote Verhaal van Maas en Waal.
Het grote verhaal van het Land van Maas en Waal dit jaar nog zal verschijnen. De lokale auteurs zullen er samen met de stuurgroep inslagen 50 verhalen bij de 50 vensters over de mooie en minder mooie momenten uit de geschiedenis van Maas en Waal te schrijven.

Nieuwe authentieke verhalen van Maas en Waal.
Wij zullen onze verhalenexperts, die enkele jaren geleden de cursus ‘Oral history’ met een certificaat hebben afgesloten, uitnodigen om weer interviews af te nemen en daarvan authentieke verhalen te plaatsen op onze website.

Naam en plaatsnaam van de vrijwilligers eind 2017

De werkgroep bestaat uit William van den Akker (Beuningen), Jan Dekkers (Druten), Ben van Dijk (Alphen aan de Maas), Rudy van Haren (Balgoy), Arnold de Kock (Beneden-Leeuwen), Louis Kuus (Heerewaarden), Hennie Sibon (Beuningen) en Jan Reijnen (Puiflijk).